Aktørene bak HAV

01.01.2020

Målsettingen til HAV er å bekjempe utenforskap og fremmedfrykt gjennom bruk av kunst og kultur. Hovedintensjonen er å fremme mangfold og inkludering i lokalsamfunnet. Aktivitetene retter seg mot mennesker i alle aldre og på tvers av alle kulturer.  

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

HAV er en samarbeidsplattform der kunst - og kultur benyttes i arbeidet med inkludering og mangfoldighet. HAV er organisert som et prosjekt under Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås. HAV som oppstod som et privat initiativ, gjennomfører ulike aktiviteter i samarbeid med Kulturhuset i Ås, ulike institusjoner og en gruppe av frivillige enkeltpersoner i lokalsamfunnet. Aktørene i plattformen initierer og gjennomfører ulike arrangementer og prosjekter. HAV Europa er initiativets internasjonale kulturplattform.

Aktørene bak HAV

Om Ås kommune
Ås er vertskapskommunen til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, med en befolkning på 20.000 innbyggere, pluss 6500 studenter. Omlag 30 prosent av befolkningen som er bosatt i kommunen er fra utlandet, fordelt på 120 forskjellige land. Et av Ås kommune hovedmål er å være en inkluderende kommune for alle, som skal legge til rette for at alle får mulighet til å bidra og delta på viktige samfunnsområder, og blant annet sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet gjennom utdannelse, arbeid og samfunnsdeltakelse. HAV har som ambisjon å være del av dette.

Om Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås
I forbindelse med Kulturskolens i Ås sin oppgave å være et kommunalt ressurssenter ble Ås internasjonale kultursenter etablert høsten 2009, for å arbeide aktivt for det flerkulturelle miljøet i kommunen. Gjennom prosjektet bruker senteret kunst og kulturaktiviteter som et virkemiddel for å vise mangfoldet i lokalsamfunnet, og for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Aktivitetene er tilrettelagt slik at deltagerne skal føle økt tilhørighet i det norske samfunnet, øke deres selvfølelse og for å finne sosiale møteplasser. Senteret har arbeidet tett i samarbeide med Bjørnebekk asylmottak (fram til 2017 da senteret ble nedlagt), barnehager, skoler, kulturhuset, frivillige organisasjoner og private kulturinitiativ. HAV har blitt et strategisk prosjekt i senteret.

Ås kulturhus
Ås Kulturhus tilbyr en bredde av kultur som spenner fra det folkelige til det "smale" og som dekker et spekter av ulike scenekunster. På de profesjonelle forestillingene presenterer har huset sterkt fokus på kunstnerisk kvalitet. Ås Kulturhus ønsker også å være et kulturhus for amatøroppsetninger med lokale aktører. Kulturhuset er del av HAV

Initiativtaker til HAV
Journalist, fotograf og prosjektleder Knut Werner Lindeberg Alsén tok initiativet til HAV. Lindeberg Alsén koordinerer flere prosjektere på vegne av Kulturskolen i Ås.