Om Hav

01.01.2020

HAV er en samarbeidsplattform der kunst - og kultur benyttes i arbeidet med inkludering og mangfoldighet. HAV er organisert som et prosjekt under Ås internasjonale kultursenter / Kulturskolen i Ås. 

HAV som oppstod som et privat initiativ (se under), gjennomfører ulike aktiviteter i samarbeid med Kulturhuset i Ås, ulike institusjoner og en gruppe av frivillige enkeltpersoner i lokalsamfunnet. Aktørene i plattformen initierer og gjennomfører ulike arrangementer og prosjekter. HAV Europa er initiativets internasjonale kulturplattform.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Hovedmålsettingen til HAV er å benytte tverrfaglige kunst- og kulturuttrykk og undervisning innen temaområdene utenforskap, fremmedfrykt, hatytringer, generelt frykten for det ukjente og inkludering. Formidling av kulturelt mangfold, hatytringer og inkludering er HAVs kjerneområder. Prosjektet er seg bevisst på og ønsker være en aktør i arbeidet med et av de viktigste samfunnstemaene verden står overfor. Tiltaket retter seg mot mennesker i alle aldre og på tvers av alle kulturer.

HAV som er organisert som et prosjekt, startet opp i 2016 etter et frivillig initiativ og ble umiddelbart ble forankret i Ås kommune, som et felles prosjekt mellom offentlig og frivilligheten. HAV initiativet er forankret i Ås kommunes hovedmål om å være en inkluderende og mangfoldig kommune, og Ås internasjonale kultursenter sitt formål om å arbeide aktivt for det flerkulturelle miljøet i kommunen.

I dag er HAV-prosjekt gjennomføres aktivitetene i Norge etter en samarbeidsmodell der kommunen og frivillige arbeider sammen, gjennom såkalt samskaping. Kommunen bidrar med ressurser, ansatte, økonomi, infrastruktur. De frivillige bidrar med nye ideer og et eksternt nettverk, og er sentrale i utarbeidelsen av strategier og deltar i den praktiske gjennomføringen av arrangementene.

HAV har gjennomført ulike kulturarrangementer lokalt i Ås kommune, der profesjonelle kunstnere og amatører på høyt nivå har samarbeidet med barn, unge og voksne. Der undervisningsinstitusjoner har vært involvert, har de bidratt kunnskap fra egne pedagoger, utstyr og lokaliteter. Innholdsmessig har HAV utelukkende arbeidet med ulike sider av multikulturelle dimensjoner, mangfoldighet med vekt på det å leve side om side med andre kulturer og undersøke ulike kulturuttrykk og fremmedfrykt på både individ, - og samfunnsnivå - såkalt inkludering. 

Internasjonalt samarbeid
Kort tid etter oppstarten ble HAV utvidet også å være en internasjonal kulturplattform. Det internasjonale samarbeidet startet opp i Athen, i Hellas. Først på grunnskolenivå, sammen med Galatsi kommune (Stor-Athen) deretter utvidet til en kulturstudentutveksling mellom Follo folkehøgskole og non-profitt-organisasjonen Baumstrasse som er en skole for kunst og kultur. Senere er samarbeidet utvidet til et prosjektsamarbeid med non-profitt-organisasjonen ArtiFactory, som arbeider med kulturprosjekter i flere europeiske nettverk og organisasjoner i Midtøsten. I 2019 innledet HAV et strategisk samarbeid med Universitetet i Athen.

De internasjonale aktivitetene som utarbeides i regi HAV Europa har som formål om å skape internasjonale nettverk og tverrfaglige møteplasser, samt ta initiativ til og fasiliteter for oppstart av internasjonale prosjektsamarbeid mellom ulike norske og utenlandske samarbeidspartnere og institusjoner på ulike nivå. Det være seg fylker, kommuner, skoler, høyere utdanningsinstitusjoner, non-profitt organisasjoner og engasjerte enkeltpersoner som ønsker å delta i nettverket.

Alle internasjonale prosjekter som er initiert av HAV Europa blir gjennomført i regi av respektive juridiske enheter i landene, slik som kommuner, skoler og organisasjoner. HAV Europa er ikke en juridisk enhet. 

Oppstarten - 2016
Oppstarten til HAV-samarbeidet går tilbake til 2016 og fotoutstillingen «Øyeblikk av gleder. Nordover!», som var del av Ås internasjonale festdag gjennomført av Ås internasjonale kultursenter og Kulturhuset i Ås. 

Bakgrunnen for fotoutstillingen var basert reportasjereisene om flyktningsituasjonen i Hellas i 2015 gjennomført av frilansjournalist og dokumentarfotograf Knut Werner Lindeberg Alsén. omkring flyktningsituasjonen i Hellas i 2015. Disse ble publiser via en rekke artikler i dagspressen og til slutt samlet i en bok. Arrangementet i Ås ble kombinasjon av fotoutstilling, foredrag og en minikonsert med musiker Cecilie Hesselberg Løken - som var frivillig i Hellas - og én av kildene i boken til Alsén. Tema for arrangementet var refleksjoner omkring situasjoner hos båtflyktninger på den greske øya Lesvos i 2015 og hva som konkret kunne gjøres i lokalsamfunn for forbedret inkludering.

Etter dette arrangementet tok Lindeberg Alsén initiativet til HAV, der det overordnete formålet var å bruke kunst og kultur som virkemiddel slik at mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner kan møtes, og sammen undersøke hvordan man kan bidra til å inkludere mennesker med andre kulturer inn i lokalsamfunnet - samt skape vennskapsbånd mellom mennesker på tvers av kulturer som lever i lokalsamfunn. 

Siden Ås kommune hadde arbeidet med samme tematikk gjennom Kulturskolen og Ås internasjonale senter, ble det helt naturlig å forankre initiativet som et prosjekt hos Ås internasjonale senter gjennom et samarbeid.  I dag er HAV-prosjektet eiet av Ås internasjonale senter. 

Samskaping (Aktive medborgere - Kommune 3.0)
Overordnet passer organiseringer av HAV inn i det som litteraturen (Ulrichs samskapelsestypologi, i Agderforskning FoU-rapport 3/2016) kaller en «fasiliterende samskapelse». Dette oppstår når aktører i sivilsamfunnet tar initiativet til områder som de ønsker kommunen skal engasjere seg i. «Relasjonen er ikke lenger mellom en tjenesteyter og en kunde, men mellom kommunen og en aktiv engasjert medborger, frivillig organisasjon eller næringslivsaktør. Kommunens rolle blir her primært fasilitator. Dette kan innebære å tilrettelegge for engasjementet i form av tilgang til lokaler, ekspertise, materialer eller andre ressurser.». Dette betegnes også som den mest ytterliggående formen for velferdssamfunn, gjerne omtalt som «Kommune 3.0».

Med Kommune 3.0 ser man at det ikke bare de kommunalt ansatte, men alle innbyggerne i kommunen som sammen med kommunen skaper velferden. Et aktivt medborgerskap gjennom såkalt samskaping. Skanderborg kommune i Danmark har blitt et forbilde også for norske kommuner (blant annet Oslo, Steinkjer og Arendal). Skanderborg sier at «Kommune 3.0», innebærer at kommunens innbyggere ikke lenger skal være kunder som får god service. De skal i stedet være kommunens nye samarbeidspartnere.

Innenfor modellen Kommune 3.0 står sivilsamfunnet og frivillig sektor sentralt. Denne tankegangen bryter på samme tid med både ideen om kommunen som den primære tjenesteleverandøren, og med New Public Management-påvirkede ideen om å sette ut tjenestene på et konkurransepreget marked av tjenesteleverandører fra frivillig og privat sektor.

Ås kommune arbeider fortiden med en helt ny Frivilligmeldingen, som er til politisk behandling. Dette skal blir kommunens politiske strategidokument for arbeid med frivillighet, eller det sivile samfunnet. Det sivile samfunn omfatter private foreninger og stiftelser, ikke-kommersielle samvirkeforetak, gjensidige og sosiale foretak, og individuelle aktiviteter som gjennomføres uten lønn. Med det sivile samfunn referer man til mer enn frivillige organisasjonen, men også til aktivt medborgerskap.