HVEM VI ER

Om oss  

Xenofobia-prosjektet er sammensatt av en serie kunstfaglige delprosjekter som skal bidra til økt bevissthet omkring fremmedfrykt, kulturelt mangfold og integrering. Prosjektet arbeider i skjæringspunktet mellom kunstfag, realfag, språkfag, samfunnsfag, forskning og formidling. Xenofobia-prosjektet retter seg mot alle aldersgrupper.

Alle aktivitetene i delprosjektene drives av Kulturskolen i Ås ved Ås internasjonale kultursenter i i samarbeid med offentlige og frivillige organisasjoner og ressurspersoner. Aktivitetene gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid med aktører fra ulike fag- og samfunnsområder. Prosjektet har også som formål å bidra til kunstfaglig metodeutvikling innen kunstnæringene.

 

Kulturhackathon. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Kulturhackathon. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra HAV. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra HAV. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjekt for pensjonister. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Prosjekt for pensjonister. Foto: Knut Werner Lindeberg AlsénÅs internasjonale kultursenter 

I forbindelse med Kulturskolen i Ås sin oppgave som et kommunalt ressurssenter ble Ås internasjonale kultursenter etablert høsten 2009 for å arbeide aktivt for det flerkulturelle miljøet i kommunen. Gjennom prosjekter benyttes kunst og kultur som virkemidler for å vise mangfoldet i lokalsamfunnet, og for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Senteret er drevet i tett samarbeide med barnehager, skoler, Kulturhuset i Ås, forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og ressurspersoner. Ås internasjonale kultursenter har flere internasjonale prosjekter.  

Kulturskolen i Ås 

Kulturskolen i Ås er en skole for opplæring og utfoldelse innen musikk, teater, dans og visuelle kunstfag til barn mellom 2 - 20 år. Målgruppen er elever i grunnskolen og videregående skole. Kulturskolen har også Den kulturelle skolesekken i Ås og underviser i prosjektperioder alle elevene i grunnskolene i kommunen. Kulturskolen har til en hver tid flere prosjekter til nytte for elever og befolkningen i kommunen.

Ås internasjonale kultursenter er en fast del av kulturskolen og jobber kontinuerlig for en åpen flerkulturell aktivitetsarena.

Ås kommune  

Ås kommune sitt hovedmål om å være en inkluderende og mangfoldig kommune. Ås skal være en inkluderende kommune for alle, og skal legge til rette for at alle får mulighet til å bidra og delta på viktige samfunnsområder, og blant annet sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet gjennom utdannelse, arbeid og samfunnsdeltakelse.